Elnökségi ülés 2001. március 12.

Határozatok:

E-5/2001 Elfogadta az előző ülés óta eltelt időszakról szóló beszámolót, valamint az elnökségi tagok beszámolóját a korábban elfogadott feladatmegosztás alapján vég-zett munkájukról.

E-6/2001 Megvitatta és elfogadta a Társulat 2001. évi költségvetését, melyet a vá-lasztmány, valamint a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolt.

E-7/2001 Elfogadta 10 fő új belépő tagfelvételi kérelmét. Az alapszabály 6. §. (2) be-kezdés alapján tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt 316 főt törölt a Tár-sulat tagjai sorából. A törölt tagok a hátralék pótlása esetén ismét a Társulat teljes jogú tagjaivá válhatnak.