- Barlangkutatók Szakmai Találkozója Pécs, 2000. október 27-29

 

Barlangkutatás radonnal

Dezső Zoltán és Molnár Lajos

 

Debreceni Egyetem Izotópalkalmazási Tanszék, 4010 Debrecen, Pf. 8.

 

Bevezetés

 

A barlangokban végzett radon vizsgálatok hazai és nemzetközi irodalmából ismeretes, hogy a szerzők általában homogén és barlangon kívüli radon forráseloszlást feltételeznek, s a radon koncentráció hely- és időfüggését (pl. évszakos változásait) alapvetően a barlang és a felszín kapcsolatával magyarázzák [1]. Végső soron a radon adatok analízisével csak az adott barlang légkörzési sajátosságait derítik fel, azaz mint a levegő áramlásának nyomjelzőjét használják a radont. Nem túl nagyméretű, huzatos barlangok esetében várható is, hogy egy ilyen egyszerű modell alapján megérthető az adott helyen a barlangi radon viselkedése. Különösen igaz ez olyan helyzetben, amikor a méréseket ún. integráló (passzív) módszerrel végzik, s így csak viszonylag durva időfelbontású adatsorok állnak rendelkezésre, ill. várnak értelmezésre. Nagyméretű, kevés felszíni kapcsolattal rendelkező barlangoknál, amilyen pl. a Baradla-barlang is, a fenti egyszerű modell azonban már nem használható. Szerencsés esetben ugyan a bejáratok környezetében még esetleg értelmezhetők vele a mérési adatok, de ezektől távoli helyeken, különösen bonyolultabb járat-rendszereknél már csődöt mond. Ilyenkor akár téves következtetések levonása is előfordulhat.

E konferencián elhangzott másik előadásunkban megmutattuk, hogy a Baradla-barlang hossz-szelvénye mentén a barlangi levegő radon-tartalma igen sajátosan változik. A barlang igen nagy mérete valamint az a tény, hogy az ún. hosszú túra útvonala mentén végzett radon méréseinket mindössze két nap alatt - gyakorlatilag teljesen állandó külső időjárási feltételek mellett - végeztük el, lehetővé teszi, hogy az észlelt radon-profilt a barlang szerkezetével, eddig fel nem kutatott, ill. nem ismert radon forrásaival hozzuk összefüggésbe. A radon forrásaival kapcsolatban itt utalunk arra, hogy a több hazai barlangra kiterjedő, az azokban fellelhető kőzeteken elvégzett természetes radioaktivitás mérések eredménye alapján nem-régiben arra a következtetésre jutottunk, hogy a barlangi radon alapvető forrása az agyag [2]. Itt elsősorban a barlangi üledék kategóriába sorolt, azaz a víz által beszállított, ill. a kőzet-repedéseken át vizes szuszpenzíó formájában már befolyt és a termekben, folyosókon helyenként hatalmas mennyiségben felhalmozott agyagra, s nem a repedéseket kitöltő, a karszt „lélegzését” elzáró agyagra gondolunk.

A jósvafői bejárathoz igen közeli Labirintusban a Baradlával foglalkozó kutatók közül már többen is beszámoltak váratlan és érdekes mérési tapasztalataikról. Ezek legismertebbike az állandóan magasabb hőmérséklet (kb. 11.4 Cº, a barlang más helyein 9.5-10.4 Cº). Évekkel ezelőtt Hakl ezen a helyen rövid idejű, ún. radon-pöff megjelenését észlelte [3], Végh pedig szokatlanul nagy CO2-koncentrációt mért ugyanitt [4]. Ugyanakkor egy alsó barlangon keresztüli légcirkulációra utaltak már az integráló radon mérések eredményei is [5]. Ezek, valamint a Jósva-forrás közelsége már korábban felvetette, hogy esetleg ezen a helyen lehetne megkísérelni a régóta keresett Hosszú-Alsó-barlangba való lejutást A kapcsolat azonban csak feltételezés, a meggyőző bizonyíték még hiányzik. Így komoly próbálkozás eddig nem történt, mert az igen omladékos terepen várhatóan csak nagy nehézségek árán és lassan lehetne lejutni.

A fenti információk nyomán, élve a rendelkezésünkre álló nagy érzékenységű és aktív radon detektálási lehetőséggel, még 1999 őszén mi magunk is végeztünk egy rövid idejű (1 órás) radon mérést a Labirintusban. Legnagyobb meglepetésünkre úgy tűnt, éppen ismét „pöffent” itt a barlang, hiszen a 7500 Bq/m3 –es érték messze a legnagyobb volt minden azt megelőző, a Baradla-barlangban gyűjtött mérési eredményünknél. Nyilvánvaló, hogy a fenti ismeretek és a frissen szerzett tapasztalatok ráirányították figyelmünket a barlang ezen részére, s idei kutatási munkánk egyik fő célja lett annak kiderítése, hogy honnan ered és milyen időbeli trendet mutat e nagy radon koncentráció.

 

Méréstechnika

 

            Ha egy helyiségben, teremben a radon koncentrációját kívánjuk megmérni, akkor a megfelelő mérőeszköz kiválasztásán túl a mérésre alkalmas, az uralkodó koncentrációt legjobban reprezentáló helyet, mérési pozíciót is gondosan kell megválasztani. Ennek különösen nagy a jelentősége akkor, ha a radonnak lokális forrása(i) és nyelője van(nak). A Labirintusnál, amint arra Hakl is rámutatott [3], ez elsőrendű kérdés, mert itt a felszínre vezető kijárat nagyon közel van, s a külső hőmérséklettől függően esetenként erőteljes konvekció lép fel. A rendszeres és sokszor nagy létszámmal jellemezhető látogató forgalom is befolyásolja ezen a helyen a hőmérsékletet, az áramlási viszonyokat. Ha nem folyamatos, hosszú idejű monitorozást végzünk, hanem esetenkénti hosszabb-rövidebb idejű mérések alapján kívánjuk (vagy tudjuk csak) felderíteni az uralkodó radon-viszonyokat, akkor a fenti tényezőknek még jelentősebb szerepe lehet. Ilyen megfontolásokat is figyelembe véve, a méréseket mélyen a Labirintusban és mindig ugyanazon a helyen végeztük.

            A radon detektálására minden estben ugyanazt a készüléket, egy AlphaGUARD PQ2000 típusú (Genitron GmbH, Németország), ionizációs kamrás berendezést használtunk. Mivel a mérőkamra feltöltése diffúzió útján történik, vagyis viszonylag lassan reagál a radon koncentráció változásaira, mérési időnek 1 órát választottunk, s minden alkalommal legalább 12 órán keresztül végeztük az adatgyűjtést. Az alkalmazott radon monitor nagy érzékenységű hőmérőt valamint precíziós nyomásmérőt is tartalmaz, így ezen környezeti paraméterek mérésére és regisztrálására is lehetőségünk nyílott. A radon idősorok értelmezéséhez különösen a beépített barométer nyújt nagy segítséget, hiszen a légnyomás tipikusan az a paraméter, amelynek hirtelen változása azonnal befolyásolja a radonnak a pórustérből való kijutási lehetőségét. A radon adatok mérési bizonytalansága (véletlen hiba) tipikusan 1-5 %. A szisztematikus hiba nagysága pontosan nem ismeretes ugyan, de ennek nincs is jelentősége, hiszen az ugyanazzal a készülékkel különböző időben és egyes esetekben különböző mérési helyeken mért értékek összehasonlítása alapján vonjuk le következtetéseinket.

 

Eredmények

 

            A bevezetőben említett legelső (1999. okt.) mérés után először 2000. márciusában végeztünk radon mérést a Labirintusban, ez azonban még szintén csak rövid idejű volt, s valójában ekkor került sor a végleges mérési hely kiválasztására. Nem kis meglepetésünkre a radonszint ugyanakkorának adódott mint az első alkalommal, s ez máris kétségessé tette a „pöffel” kapcsolatos hipotézis fenntarthatóságát. Az ekkor gyűjtött 10 db 10 perces mérési adat ugyanakkor határozott trendet, éspedig kb. 1000 Bq/m3/óra emelkedést mutatott. Ez az érték azt sejteti, hogy itt valószínűleg a korábban feltételezettnél is jóval magasabb, a Baradla-barlangban eddig nem ismert magas radonszint a jellemző.

            Az április első napjaiban, egyébként még kellemetlenül hideg időben végzett hosszú idejű mérési kampányunk a fenti várakozásnak megfelelő eredményt hozott. Az 1. ábrán bemutatott adatsor szerint itt már kezdetben 9-10 kBq/m3 volt a radon koncentrációja, amely a folyamatosan csökkenő légnyomás hatására másnap további 20 %-ot emelkedett még. A barlangi radon eredetéről vallott nézetünk, a helyszín omladékos, bár helyenként foltokban agyagot is tartalmazó volta nehezen engedi meg, hogy e nagy radon koncentrációt egy közeli, a Labirintusban keresendő forrással magyarázzuk. A felszálló meleg áramlat jelenléte is támogatja azt az elképzelést, hogy a forrás valahol a mélyben (alsó barlang?) keresendő.

 

 

1. ábra. Téli trendnek megfelelő radon koncentráció a Labirintusban


 

2. ábra. Nyári trendnek megfelelő radon koncentráció a Labirintusban


 


            A következő, szintén egy napos mérési sorozatra július végén került sor. Ekkor a barlang már nyilvánvalóan a nyári „üzemmódnak” megfelelően viselkedett, ami itt a Labirintusban a 2. ábrán láthatóan a télihez képest lényegen kisebb radonszinttel jellemezhető. Érdekes ugyanakkor, hogy az utolsó 6 órában tapasztalható egyre meredekebb emelkedés a légnyomás emelkedését követi, bár ahhoz képest egy kicsit késik. Hová tűnt a radon? Egy lehetséges válasz: talán a hideg barlangi levegővel kifolyik a Hosszú-Alsó-barlangból távozó víz mellett, ha van megfelelő légtér. Itt, a Medence-forrás tárójában meg is találtuk a keresett radont! Az első szifon közeléig követtük, a mért koncentráció 5 kBq/m3 volt.

 

            A júliusi, meglepő adatsort reprodukálandó augusztusban közel három napon át végeztünk újabb méréseket a megszokott helyen. Az eredmények alapvetően hasonlóak voltak, de a hosszú észlelési idő egyben újabb megfigyelésekre is lehetőséget adott. A 3. ábrán bemutatott idősorban pl. két jelentősebb csúcs található, s mindkettő korrelációt mutat egy-egy 6, ill. 4 óra hosszat tartó hirtelen nyomáseséssel. Megfigyelhető ugyanakkor, hogy az átlagos radonszint ekkor valamivel magasabb volt, mint júliusban, amit az akkorihoz képest alacsonyabb felszíni hőmérséklettel hozhatunk talán kapcsolatba.

 


 

3. ábra. Augusztusi radon idősor a Labirintusban

 

            A hosszú enyhe ősz lehet az oka, hogy szeptember és október folyamán a fenti, nyári üzemmód még mindig tartott és csak november közepén mértünk először az áprilisihoz hasonló, 10 kBq/m3-es értéket a Labirintusban. Ekkorra a Medence-forrás tárójából gyakorlatilag eltűnt a radon, ott mindössze ~200 Bq/m3 volt mérhető, ami a nyári értékhez képest elhanyagolható, különösen, ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy a megelőző éjszaka radon monitorunkkal a Labirintusban mértünk, tehát a lassú diffúzió miatt még maradhatott kevés radon a mérőkamrában.

A kialakult kép tehát világos, egyértelműen magyarázható a már ismert elvi alapokon. Azaz – legalábbis az ún. Szenthe-féle táró kihajtása óta – a keresett alsó barlang a hőmérsék-letnek, mint kontroll-paraméternek a hatása alatt „lélegzik”. Ha a további, a téli rezsimre vonatkozó vizsgálatok eredménye állandó, az időjárástól független radon koncentrációt mutat, akkor ezt a barlangot a légkörzés alapján elég szigorúan egy bejáratos barlangnak kell tekinteni. Ez azt jelenti, hogy itt ki tud alakulni a barlang mérete és a benne található forrás mennyisége által determinált maximális radon koncentráció. A minimumot azonban nem egyedül a legnagyobb elképzelhető külső hőmérséklet szabja meg, hanem arra hatással van az alsó és felső (a jelenleg járható) barlangok közötti összeköttetések keresztmetszete, elhelyezkedése valamint a magasabban elhelyezkedő barlangban uralkodó radon viszonyok is, azaz ez utóbbi légkörzése.

A két barlang közötti egyirányú ráhatás elsősorban ezek egymástól való elzártságának a következménye. Ismeretes, hogy a már több helyen megkezdett bontások, feltárások épp ennek megszüntetését célozzák. Mivel a Baradlában a már rendelkezésünkre álló adatok szerint a két szinten tapasztalható radon koncentráció között a különbség egy ötös faktort tesz ki, várható, hogy ez felhasználható egy újonnan létrehozott kapcsolat, összeköttetés bizonyítására még jóval annak előtte, hogy az ember ezt az átjárót közlekedési céllal megközelítené. Ennek demonstrálását is megkíséreltük, kihasználva az idei igen száraz időjárást.

A Barlang Őre és a Csikóstanya között a főágban jó közelítéssel állandó és 2 kBq/m3 a radon koncentrációja. Ugyanez az érték volt mérhető az itt található egyik vizes szifonban is, ami arra utal, hogy a radon még az ilyen „eldugott” helyekre is bediffundál. A vízszint megfelelő lecsökkentése után itt a koncentráció gyakorlatilag azonnal megemelkedett 6 kBq/m3-re. Erre semmilyen más magyarázatot nem találtunk, mint azt, hogy itt közvetlenül az alsó üreg-rendszerrel való kapcsolat jött létre. Másnap a szifon még mindig nyitva volt, ekkorra a koncentráció már 7 kBq/m3-t ért el. A további növekedés magyarázható azzal, hogy egy enyhe konvekció is beindult, ami további radon feljutását eredményezte. Úgy gondoljuk, hogy ez az eredmény elég meggyőzően bizonyítja feltevésünk helyességét, azaz itt a Baradla-barlangban a radon a barlangi szerkezet felderítésére is felhasználható.

 

Összefoglalás

            A Baradla-barlang ún. Labirintus termében a barlang más ismert részeinél mérthez képest lényegesen magasabb radon koncentrációt észleltünk a téli időszakban. Az évszakos változások felmérésének eredménye felvetette annak lehetőségét, hogy ez a sajátos trend a Hosszú-Alsó-barlang jelenlétével és ennek önálló légkörzésével magyarázható. Ezzel kapcsolatosan ezért a Szenthe-féle táróban is megvizsgáltuk a radon viszonyokat. Az itt kapott mérési eredmények megerősítették fenti feltételezésünket. Az így összeálló kép alapján úgy gondoljuk, hogy a magas radon szintek szifonos helyeken történő keresése, ill. észlelése a keresett alsó szintre történő lejutás lehetőségének felmérésére megbízható előrejelzést képes adni.

 

Irodalom

[1]       Hakl J., Hunyadi I. and Várhegyi A.: Radon monitoring in caves. In: Radon measurements by etched track detectors. Applications in radiation protection, Earth sciences and the environmental. Eds: S. A. Durrani, R. Ilic., World Scientific Publishing Co., Singapore, 261-283.,1997.

[2]       Dezső Z., A barlangi radon eredetének vizsgálata, II. Karsztfejlődés Konferencia, Szombathely 2000. április 13-15.

[3]       Hakl J., személyes közlés

[4]       Végh Zs., személyes közlés

[5]           Hakl J., Hunyadi I., Törőcsik I.: Radon measurements in the Baradla cave. In: Conference on the karst and cave research activities of educational and research institutions in Hungary. Jósvafő, 17-19 May 1991. Eds: L. Zámbó, M.Veres.  MKBT, Budapest,  109-115., 1993.

 

 Ezt a munkát a Karszt és Barlang Alapítvány anyagilag is támogatta, amiért a szerzők ezúton is köszönetet mondanak.