Karszt és Barlang, 1978. évf. I-II. füzet, p. 7-10., Budapest


Varga Csaba

AZ ODOR-VÁRI HAJNÓCZY-BARLANG


ÖSSZEFOGLALÁS

 A Bükk déli oldalán, Odor-vár közelében a tiszaföldvári gimnázium diákjai 1971-ben barlangot fedeztek fel, amelyet iskolájuk névadójáról Hajnóczy-barlangnak nevezetek el. Az alábbi cikk részletesen ismerteti a barlang egyes szakaszait és képződményeit, valamint röviden összefoglalja az 1971-78. között ott végzett tudományos adatgyűjtő munkát. A cseppkövekkel gazdagon díszített barlang hossza - a kutatások 1978. évi állása szerint - már megközelíti az egy kilométert.


BEVEZETÉS

A tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium 1963 óta nyaranta rendez kutatótábort diákjai részére a Bükk-hegység déli részén levő Odor-váron. Ebben a táborban - többek között - barlangkutató csoport is működik, amely 1971 óta az MKBT tagja. A csoport munkaterülete az Odor-vár és környéke. A barlangkutatók 1963-tól 1971-ig főként az Odor-vári-cseppkőbarlangban dolgoztak. A Szilvássy Gyula vezette Vámőrségi Barlangkutató Csoport 1962-ben 180 m hosszúságban tárta fel ezt a barlangot, s a diákoknak sikerült további 30-35 m-rel növelni azt.

    1971-ben a véletlen is közrejátszott a későbbi Hajnóczy-barlang felfedezésében. Táborozás előtt néhány nappal vezető nélkül maradt a barlangkutató csoport, így a diákok nem dolgozhattak az Odor-vári-cseppkőbarlangban. Ekkor került sor a korábbi terepbejárások során feljegyzett egyik "rókalyuk" bontására. A mintegy háromnapos rohammunkával sikerült úgy kitágítani a szűk bejáratot, hogy 1971. július 25-én már be lehetett jutni a Niagarán keresztül a Táncteremig, majd a Csodák terméig. A Hajnóczy-barlang felfedezői: Ádám András, Bárdi Anna, Gál István, Hegedűs Gyula és Pödör László voltak.

A barlang elhelyezkedése, geológiai viszonyai

    Az Odor-vár csúcsától É 228; D 48 irányban, légvonalban 140 m-re 460 m tszf. magasságban található a Hajnóczy-barlang bejárata. A barlangot rejtő kőzet sötétszürke, szaruköves és szarukőmentes ladini mészkő (BALOGH 1964.). Bár e kőzetösszlet a Hór-völgy keleti oldalán uralkodó típus, mégis az Odor-váron kívül kissé délebbre a Fény-kő keleti részén is megjelenik. Az Odor-vár és környékén a Hór-völgy Ny-i oldalán, É-on a Hosszú-völgyig a jellemző kőzet a sötétszürke alsó ladini agyagpala és homokkő (BALOGH 1964). Eme idősebb kőzet a hegységképző erők hatására rátolódott a fiatalabb mészkőre (SCHMIDT 1957). A fedettség korábban nagyobb mérvű volt, amit igazol az is, hogy a Hajnóczy-barlang olyan részeiben találhatók jelentós nagyságú pala-törmelékkúpok, melyek felett a felszínen most nincs pala.

A barlang morfológiai leírása

    A szűk bejárat után néhány méteres kuszodán, majd keskeny, meredek lépcsőkön lehet lemászni a Niagarához, ahonnan két irányban haladhatunk tovább : Ny-ra a Háztetőn a Rom-terembe, míg a Niagara 60°-os lejtőjén leereszkedve, K-i irányban a Tánc-terembe juthatunk. A barlangnak ebben a részében igen jól láthatók a réteglapmenti kialakulás jellemző jegyei:
    - a barlang mennyezete és az alja fokozatosan távolodik egymástól;
    - e részre jellemző a labirintusos szerkezet;
    - az Odor-várra jellemző ÉÉK-DDNy-i irányú és erre merőleges törésvonalak itt is jelentkeznek, s a járatok is e kitüntetett irányokban képződtek.

    A Táncteremből továbbhaladva érjük el a Csodák termét. Ebben a kis tölcsérszerű üregben képződtek a barlang Nagy-terem, Lapos-terem vonallal záródó részének legszebb cseppkövei. Innen DK-i irányban kúszva érjük el az Alsó-, ill. Felső-füstös-termeket. Nevüket a falaikon képződött fekete füstszerű anyag miatt kapták, ami az Egri Tanárképző Főiskola Kémia Tanszékének elemzése szerint kalcium-szulfát-vaskarbonát 31 % CaCO3, 8,4% Fe tartalommal.
    A Füstös-termek melletti Kuszodán visszafelé menve, a Csodák terme után, egy szúk átjárón jutunk be a Lapos-terem K-i végébe. Itt egy gyönyörű cseppkőóvoda fogad, közöttük az Amphora, ami valóban egy amphora mini-változatára emlékeztet. A fejünk feletti szikláról néhány mm átmérőjű, 1-2 cm-es heliktitek kínálják a szép látványt. A Nagy-terem felé csak kúszva haladhatunk, mivel a Lapos-terem - nevéhez méltóan - átlagosan 50-80 cm magas. Az É-i falon sűrű kis csomókká - sündisznókká" - összeállt kalcitkristály-csoportok találhatók. A termet ÉÉNy-DDK-i irányú repedések szabdalják, melyek mentén "cseppkőkerítések" képződtek. A cseppkövek méretei : átmérő : 5-15 cm, magasság: 55-80 cm.

    A Nagy-terem felé egy ÉÉK-DDNy-i irányú "kerítés" zárja le a Lapos-termet, végén egy szépen fejlett görbe sztalagmittal. A "kerítést" adó cseppkövek méretei: átmérő: 6-20 cm, magasság: 70-97 cm.
A Lapos-terem Ny-i végénél csatlakozik az az út, amely a bejárattól Ny-ra indulva előbb a Rom-termet, majd kis kitérővel az Orgona-termet érintve jut el a Depóba. Az Orgona-terem nevét a megkocogtatva szép hangokat adó drapériájáról kapta.
    A Depóból továbbmenve, egy óriási leszakadt sziklát megkerülve érünk a Nagy-terembe, melynek hossza 48,40 m, legnagyobb szélessége 14 m, magassága 5-8 m. A terem legszebb része a Ny-i végét képező Szentély. Ennek a kis kupola formájú üregnek a falát szőlőfürtszerűen képződött kalcitkristályok borítják, míg az alját mini-tetaráták sokasága díszíti.
    Az É-i fal Ny-i végén egy 11 m hosszú 40-60 cm széles repedés van, melynek mindkét oldalát kalcitkristályok ékítik. A kristályok legnagyobb élhosszúsága 3,5 cm, lapdőlés 23°-60°. Méretük fölűről lefelé, egyenletesen növekszik. A kristálylapokon látható oldásnyomok a képződés utáni víz alá kerülést bizonyítják.
A Nagy-teremből a Leyla-járaton keresztül jutunk be a barlang cseppkövekben leggazdagabb részébe, a Galériába. Ennek jelenlétét a Leyla végén levő, fekvő mandula alakú nyíláson előtörő erős huzat jelezte, s 1973-74-ben az itt levő törmelékkúpot átbontva sikerült a bejutás.
A Galéria hossza: 70,40 m, szélessége: 1-8 m között változik, míg magassága: 4-13 m.
A Galéria nagymérvű cseppkövességét indokolja az a tény, hogy a mennyezetét függőlegesen álló réteglapok alkotják, s így ide nagyobb mennyiségű víz juthatott be, s jut be ma is. Jellemző cseppkőméretek: átmérő 6-15 cm, magasság: 180--310 cm. Az itt képződött cseppkövek érdekessége, hogy függőleges hosszmetszeteik nem téglalap alakúak, hanem egy legömbölyített, szabálytalan cikcakkos sávot alkotnak.

    A Galéria ÉK-i végéből vett üledékmintából sikerült meghatároznia dr. Kordos Lászlónak a Mimomys savini pocokfajt, melynek kora a középső-pleisztocén alsó szakaszára tehető (Kordos 1976). A Galéria K-i végéből, beomlott többtonnás sziklák között lehet feljutni az Óriás-terembe. A terem hossza: 62,40 m, magassága: 14 m, szélessége: 16,50 m.
    E rész felszínhez való közelségét jelzi, hogy a mennyezetről sűrű csomókban, 20-40 cm-es hosszúságú, vöröses színezetű hajszálgyökerek lógnak le. Jelenleg ez a terem a barlang egyik legszárazabb része, de hogy korábban több csapadék jutott ide, azt igazolják az itteni emberderék vastagságú sztalagmitok, valamint a D-i falon levő ,;Téli erdő" cseppkőlefolyás. Érdekessége még az Óriás-teremnek a "denevérkarr", amit a tekintélyes vastagságú guanóban alakított ki a mennyezetről csöpögő víz.
    A barlang további részeihez a Galéria Ny-i végéből juthatunk el. Innen a Kriptán, a Golgotán és a barlang legszűkebb átjáróján - a Satun - keresztül érjük el a Labirintust, ami feltételezhetően egy fölötte volt járat fenékszintjének beomlásából keletkezett sziklahalmaz.
    A Labirintusból kikerülve tárul elénk a meredek falakkal határolt, néhol 13-15 m magas, 42,3 m hosszú Grand Kanyon. Szélessége 1,5-7,5 m között váltakozik. Ez a barlangszakasz az előzőektől teljesen eltérő arculatot mutat. A meredek oldalfalakon kannelurák találhatók, s cseppkőkéreg szinte sehol. Különböző magasságokban, korábbi kitöltésekből származó, breccsásodott kéregmaradványok jelzik a régebbi talpszinteket.
    A Grand Kanyon közepén egy törmeléklejtőn kell fölmennünk, melynek anyaga mészkő és pala. Ezután a Hufi-kürtő mellett megyünk el. Ez a 14,77 m mély kürtő visz le a barlang egyik legépebb szakaszába, egy elhagyott patakmederbe. A 14,37 m hosszú járat mindkét végén agyagos eltömődés akadályozza a továbbjutást. Ezen a rövid szakaszon is két jól fejlett meander figyelhető meg.
Az odor-vári Hajnóczy-barlang alaprajza.

A felmérést a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium tanulói végezték 1971 -78. között. A számok magyarázata: 1 Tsitsogó-terem, 2 kürtősorozat, 3 Komszomol-terem, 4 Szojuz-Apollo-terem, 5 Hufi-kürtő 6 Grand Kanyon, 7 Labirintus, 8 Galéria, 9 Óriás-terem, 10 Leyla-terem, 11 Lapos-terem, 12 Nagy-terem, 13 Orgona-terem, 14 Depó, IS Rom-terem, 16 Háztető, 17 Niagara-terem, 18 Táncterem, 19 Csodák terme, 20 Alsó füstös-terem, 21 Felső füstös-terem.

Plan of the Hajnóczy Cave in the Bükk Mountains. Surveyed by the students of the .1. Hajnóczy Highschool of Tiszaföldvár.


    A Grand Kanyonban folytatva utunkat Ny felé, néhány méter után két irányba ágazik el a járat: balra fölfelé a Szojuz-Apolló-ág van, ahol a barlang egyik legszebb cseppkőképződményét találjuk, a Csipkevárat, míg jobbra lefelé a Komszomol-terem közel 20 m-es szakadéka tátong.
    A Komszomol-terem aljára vaslétrán megyünk le, s menet közben a jobboldali falon megcsodálhatjuk azokat a Lófogakat, melyeket a most is intenzíven csepegő víz vésett a meredek falat borító cseppkőkérgeződésbe. A "lófogak" mérete 2-4 cm-től 8 -9 cm-ig terjed, s a fal alján helyezkednek el a nagyobbak. Ebből következik, hogy e képződmények kialakulásánál döntő szerepe van a leeső vízcsepp mechanikai, vésőhatásának. A "lófogas" fal E-i oldalán többméteres, jól fejlett kannelurák találhatók.
    A Komszomol-teremből ÉNy-i irányban haladva jutunk el a barlang legnagyobb alapterületű termébe, a Tsitsogóba. Nevét az alját borító, képlékeny vörösagyagról kapta. Hossza: 87 m, legnagyobb szélessége: 26,60 m, magassága: 3-8 m között változik.
    A terem ÉK-i végében nyílik a 35 m mély, 77,3 m hosszú kürtősorozat, melynek felső szakasza két párhuzamos járatból áll. Az egyik csak hágcsóval járható, de a másikban a kipreparálódott szarukövek kiváló kapaszkodóul szolgálnak biztosított mászásnál. A két járat, 19 m után egyesül, majd egy 9,5 m-es szakasz következik, ahol ugyancsak hágcsóval lehet lejutni egy álfenékre. Itt kissé kiszélesedik a kürtő - mintegy 5 x 2 m-es méretben - s egy oldalrepedésen keresztül, kb. 4,5 m-es függőleges út után érhető el az a -28° lejtésű rész, ahova a Komszomol-teremből nyíló, 1978 nyarán feltárt kürtő is vezet.
E járat végén van a Hajnóczy-barlang legmélyebb pontja -117 m, a bejárat szintjétől -98 m.
    A kürtősorozat bejáratától DNy-ra haladva előbb a barlang talán legszebb cseppkőpárja, az alabástromfehér Piéta mellett visz el utunk, majd a Tsitsogó közepétől Ny-ra egy suvadással keletkezett medencében mehetünk tovább. A medence 3-6 m hosszú. A suvadás régvoltjára utal, hogy a medencében egy kb. 1 m átmérőjű, 70-80 cm magas cseppkőtömb van, ami a fölötte levő drapéria-együttes csepegő vizéből képződött. A szép drapériacsoportot a "Barlang Szívének" kereszteltük el. Továbbmenve egy szép képződmény, - az "Angyalka" - mellett haladunk, majd elérjük a "Hólejtőt", melynek fehérségét úgy őrizzük, hogy csak zokniban szabad rámenni. Még néhány lépésig az féllábszárig érő agyagban - és, véget ér a Hajnóczy-barlang 1978-ig feltárt szakasza.

Tudományos adatgyűjtések a barlangban

    A barlang feltárásával párhuzamosan készítették diákjaink - Kocsis Emília irányításával - a mellékelt térképet. A felmérésnél bányászkompasszal dolgoztak, majd a Komszomol-teremtől függőkompasszal és függőívvel. Az oldaljáratok (Hufi-kürtő, Szojúz-Apolló-terem, a kürtősorozat) térképezésénél Bézard-féle tájolót használtunk. A pontok rögzítése falra vésett X-ekkel történt. A már elkészült térkép alapján a Hajnóczy-barlang jelenlegi ( 1978) poligon menti hossza 947 m.
Térképészcsoportunk - Németh Gyula irányításával - egy új térkép készítésén munkálkodik. Műszereik: függőkompasz és függőív. A poligon pontokat falba tiplizett csavarokkal jelölik.
Dr. Kordos László 1973. óta folytatja a Hajnóczy-barlang üledékeinek őslénytani vizsgálatát. Eddig mintegy 10 helyről vett, kb. 4 q üledéket vizsgált meg, s a Galéria ÉK-i részéből vett mintából előkerült, a már korábban említett, korhatározó jelentőségű Mimomys savini maradványa.
1977-ben csepegővíz-, kőzet-, hordalék- és levegőmintákat vettünk a barlang különböző pontjairól. A vízminták elemzését a Középtiszavidéki Vízügyi Hivatal szolnoki laboratóriumában végezték, míg a kőzetmintákat a MÁFI-ban vizsgálták. Ezúttal is köszönet érte. Ezek adatainak feldolgozásával kíséreljük meghatározni a barlang feletti litoklázisrendszer jellemzőit, valamint a barlangot rejtő kőzet petrográfiai mutatóit.
Folyik a barlang morfogenetikai feltérképezése, melynek érdekében diákjaink 1976-ban térképen rögzítették a jellemző karsztos képződmények (sztalagmitok, sztalaktitok, kristályok, drapériák, kannelurák stb.) elhelyezkedését. Ugyanekkor a járatok meghatározó keresztmetszeteit is felmérték.
Jelentős mennyiségű fotódokumentáció áll rendelkezésünkre, melynek tekintélyes részét Szlankó István, kisebb hányadát Gyói Imre készítette. Fotóanyagunk fekete-fehér és színes papírképekből, valamint színes diapozitívokból áll.

Németh Gyula irányításával 1975 júliusában széndioxidmérések történtek a barlangban. A következő adatokat vették fel:
    Óriás-terem: hőmérséklet 10,4°C, relatív páratartalom 99%, CO2 tartalom: 0,84o/ooˇ
    Galéria: hőmérséklet 10 °C, 9,4 °C, relatív páratartalom 98%, CO2 tartalom 0,76o/ ooˇ
Legújabb méréssorozat a barlangban - 1978. V. 22-től - a talajgázok alfa-aktivításának mérése. Ezt a kísérletet a debreceni ATOMKI részéről dr. Somogyi György kandidátus irányítja. A kísérlet célja, hogy a barlangi, viszonylag zavartalan körülmények között vizsgálják ezt a jelenséget. E munkában a mi tevékenységünk az, hogy 4-5 hetenként szilárdtest-detektorokat cseréljünk a barlang különböző pontjain, valamint a felszínen. Az értékelést Debrecenben végzik. Feltehetően a kapott adatokból pontosabb képet kaphatunk a terület geológiai viszonyairól is.

Varga Csaba
Hajnóczy József Gimnázium 5430 Tiszaföldvár
 

IRODALOM

BALOGH K. (1964): A Bükk-hegység földtani képződményei. -Budapest.
JAKUCS L. (1971): A karsztok morfogenetikája. A karsztfejlődés varienciái. - Budapest.
KORDOS L. (1976) : Barlangi őslénytani ásatások és gyűjtések 1976-ban. (Az Őslénytani Szakbizottság 1976. évi jelentésének melléklete.) - Beszámoló az MKBT' 1976. évi tevékenységéről. p. 44.
SCHMIDT E. R. (1975): Geomechanika. - Budapest.
SZILVÁSSY A. (1962): Beszámoló a Vámőrség Barlangkutató Csoport munkájáról. - Karszt- és Barlangkut. Táj. VIIl-X. sz.

A HAJNÓCZY-BARLANG BIBLIOGRÁFIÁJA

BÖCKER T. (1977) : Főtitkári beszámoló az 1977. május 21-i Küldöttközgyűlésre. - Bp., p. 28-29.
BÖCKER T. (l978): Főtitkári beszámoló az 1978. április 29-i Tisztújító Küldöttközgyűlésre. - Bp., p. 20., 41 - 42. FODOR I. (1976) : Jelentés a Barlangklíma- és Terápiai Szakbiz.
1976. évi munkájáról. - Beszámoló az MKBT 1976. évi tevékenységéről. Bp., p. 26.
HEVESI A. szerk. (1977) : Bükk útikalauz. - Bp., p. 79. KOCSIS E. (1972) : A Hór-völgy geomorfológiai vizsgálata.(Kézirat) KLTE 1972.
KOCSIS E. - VARGA CS. (1972): A Hajnóczy-barlang feltárása.
- Karszt- és Barlangkut. Táj., 6.sz. p. 10 - 14.
KORDOS L. (1974) : Jelentés a Hajnóczy-barlangban végzett őslénytani és üledékföldtani vizsgálatokról. - Karszt- és Barlangkut. Táj., 5- 6. p. 20-25.
KORDOS L. (l976): Barlangi őslénytani ásatások és gyűjtések 1976-ban. (Az Őslénytani Szakbizottság 1976. évi jelentésének melléklete). - Beszámoló az MKBT 1976. évi tevékenységéről. p. 44
MIKLÓS G. - VÁROSI J. (1977) : A Hajnóczy-barlang elméleti feltárása. (Kézirat.) - Szeged J. Gy. TK. Föisk.
NÉMETH GY.--KOCSIS E.- VARGA CS. (1975) : Az Odor-vár és a Hajnóczy-barlang. - Matyóföld 1974/75. Mezőkövesd. p. 103-112.
SZABÓ J. (I978) : Cseppkövek erdejében. - Szolnok Megyei Néplap. július 13. p. 6.
VARGA CS. (1976a) : A Hór-völgy karsztmorfológiai vizsgálata, különös tekintettel az Odor-várra. (Kézirat. J - JATE p. 1-24.
VARGA CS. (l976b): Jelentés a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport 1975. évi munkájáról. - Beszámoló az MKBT 1975. első félévi tevékenységéről, Bp., p. 33-36.
VARGA CS. (1976c) : Jelentés a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport 1975. évi munkájáról. - Beszámoló az MKBT 1975. második félévi tevékenységérőI. Bp., p. 115-116.
VARGA CS. (1978): Jelentés a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport 1976. évi munkájáról. - Beszámoló az MKBT 1976. évi tevékenységéről. Bp., p. 147-148.
VARGA L. (Í970): Adatok az Odor-vár és környéke karsztmorfológiájához. - Földr. Ért. XIX. évf. I. füzet.
VARGA L. (1973) : Új cseppkőbarlang a Hór-völgyben. - Élet és Tudomány, XXVIII. évf. 28. sz. VII. 13.
VARGA L. (1978): A délbükki Odorvár barlangjai. - Földrajzi Ért. 2. p.178-182.
 

THE HAJNÓCZY CAVE OF ODOR-VÁR

On the side of a 546 m high mount called the Odor-vár on the southern slope of the Bükk Mountains, highschool students of Tiszaföldvár, after carrying out excavations, got in 1971 into a cave which had been totally unknown before that. They named the cave for the eponym of their school, József HAJNÓCZY, the famous Hungarian jurist and reformist martyred in the 18th century. The cave itself developed in dark grey, locally cherty Triassic limestones, the roofs in some parts of the cave being constituted by schists. No active stream occurs in the cave, but its rooms accomodate hosts of stalactites and stalagmites. According to the state of explorations and excavations reached in 1978, the cave is 947 m long, attaining a maximum of 117 m in depth. An enormous amount of samplings of different kind of materials was undertaken in recent years in the cave; the samplings and analyses encompassed the dripping water, the rock, the alluvium and the air. A considerable quantity of sediment was examined paleontologically and, as a result of this work, the fossil remains of Mimomys savini, an age index organism, were discovered in it. Since May 1978 the alpha activity of gases emanating from the soil has been regularly measured in the cave.